Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Επιχορήγηση επιχειρήσεων οδικών μεταφορών: Ποιοί την δικαιούνται και τι επιδοτείται

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών», μέσω του οποίου υφιστάμενες αλλά και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με δραστηριότητα στον τομέα των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και υπηρεσιών μετακόμισης μπορούν να λάβουν επιδότηση έως 70%, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας τους.Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη) και οι οποίες ταξινομούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος 49.4 «Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης» και έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους το αργότερο μέχρι την 30/9/2010, λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε και οι οποίες έχουν νομική μορφή όπως ορίζεται από το Νόμο 3887/2010 για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές.
Νέες επιχειρήσες που έχουν αρχίσει τη δραστηριότητα τους μετά τις 30/9/2010 και μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε. Για αυτές τις εταιρείες που ιδρύθηκαν ή θα ιδρυθούν μετά την εφαρμογή του νόμου για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές επιλέξιμες θεωρούνται οι εταιρείες με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ.
Υπό σύσταση επιχειρήσεις: Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής επενδυτικής πρότασης, τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών. Η απαίτηση αυτή αφορά το σύνολο των εταίρων ή μετόχων. Οι επιχειρήσεις αυτές θα συσταθούν μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος. Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα φυσικά πρόσωπα θα συστήσουν εταιρεία ΑΕ ή ΕΠΕ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

Τι επιδοτείται


Το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» επιδοτεί τις επιλέξιμες επιχειρήσεις για δαπάνες των εξής κατηγοριών:

Ανέγερση / διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων
Αγορά οικοπέδου
Επένδυση σε άλλα πάγια, όπως αγορά εξοπλισμού
Εξοικονόμηση ενέργειας
Αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικού, πληροφοριακών συστημάτων κ.λπ.
Μετεγκατάσταση σε ΒΙ.ΠΕ. – Βιοτεχνικά Πάρκα ή ενοικίαση οικοπέδου εκτός ΒΙ.ΠΕ. για ένα έτος
Άυλες δαπάνες, όπως:
Εκπαίδευση, πιστοποίηση
Συμμετοχή σε εκθέσεις
Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Προϋπολογισμός έργων

Στο πλαίσιο του προγράμματος, συνολικού ύψους 30.000.000 εκατ. ευρώ, ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού από 30.000 ευρώ μέχρι 180.000 ευρώ. Πάντως, ο υποβαλλόμενος προϋπολογισμός της πρότασης μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 180.000 ευρώ, ειδικά στην περίπτωση που υπάρχει απόκτηση νέου οχήματος με προδιαγραφές που υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα. Η δημόσια δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και από το Ελληνικό Δημόσιο.
Ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης – ιδίας συμμετοχής

Ειδικότερα, οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1998/2006 της Επιτροπής – Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis aid) θα επιδοτηθούν σε ποσοστό 70% της συνολικής τους αξίας. Επιπρόσθετα, η επιχορήγηση σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.
Οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν με βάση τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (άρθρα 14,19 και 40), θα επιδοτηθούν σε ποσοστό 25% της συνολικής τους αξίας για τις νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις (άρθρο 14) και 45% της συνολικής τους αξίας για τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (άρθρα 19 & 40).
Το υπόλοιπο του προϋπολογισμού πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης, θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση), η οποία αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών.
Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να αποτελείται από ιδία συμμετοχή των μετόχων της εταιρείας και από τραπεζικό δανεισμό (μη υποχρεωτικός). Σε κάθε περίπτωση η ιδία συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 20% του αντίστοιχου προϋπολογισμού.
Προθεσμία υποβολής προτάσεων
Τελευταία ενημέρωση: Παράταση του προγράμματος μέχρι 02/04/2012

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 20/02/2012 με καταληκτική ημερομηνία στις 20/03/2012.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στα τηλέφωνα 210-6985210 και το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300.

Πηγή: epidotisimag.gr

Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου