Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΑΣΤΙΚΑ PIRELLI Α.Ε.Ε.»


Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελαστικά Pirelli Α.Ε.Ε. και προχωρά η κατα-βολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 10.000.000€, την οποία είχε ομόφωνα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, τον Δεκέμβριο 2011.
Η Εταιρεία προχώρησε σε αυτήν την εξαιρετικά σημαντική, αλλά και αναγκαία αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με σκοπό την ενδυνάμωσή της εν μέσω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, καθώς επίσης και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, ώστε να επωφελη-θεί από τη σταδιακή ανάκαμψη των χωρών της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δηλαδή των αγορών της Σερβίας, Κροατίας, Μαυροβούνιου, Σκοπίων, Κοσσόβου, Αλβανίας, και Βοσνίας για τις οποίες από το 2011 η ελληνική θυγατρική Ελαστικά Pirelli που μαζί με τις αγορές της Κύπρου και Βουλγαρίας έχει την πλήρη εμπορική ευθύνη και παράλληλα πολιτική στρατηγικής ανάπτυξης όλων αυτών των αγορών.
Σχολιάζοντας την ανωτέρω αύξηση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κος Δημήτριος Παπαδάκος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η Εταιρεία είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την ισχυρή υποστήριξη του Ομίλου Pirelli και τη δέσμευση που δείχνουν προς την ελληνική αγορά σε μια τόσο δύσκολη οικονομική στιγμή και παράλληλα προς το ελληνικό management που έχει αναλάβει πέρα από την ελ-ληνική και κυπριακή αγορά και την ανάπτυξη των αγορών των Βαλκανίων.
Η αύξηση αυτή ενδυναμώνει την εταιρεία και βελτιώνει σημαντικά τη ρευστότητά της, δί-νοντας τη δυνατότητα στη Διοίκηση της Εταιρείας να προχωρήσει απρόσκοπτα στην υλο-ποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού, στην ενδυνάμωση της ηγετικής της θέσης στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, αλλά και στην εκμετάλλευση των επενδυτικών ευκαι-ριών που αναμένεται να προκύψουν στο εγγύς μέλλον.»

Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου